fbpx

Tämä on Mummila Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §)
ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

 

Rekisterinpitäjä
Mummila Oy
Y- tunnus: 2496159-4
Osoite: Ajopolku 13, 00800 Helsinki

 

Rekisteriasioiden yhteydenotto
info@mummila.fi
Osoite: Ajopolku 13, 00800 Helsinki

 

1. Oikeusperuste ja tietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeusperuste EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiselle henkilötietojen
käsittelylle on:

Sidosryhmärekisterin ylläpidon tarkoitus on pitää yhteyttä toimialan muihin
toimijoihin ja järjestää esimerkiksi yhteisiä tapahtumia tai kampanjoita sekä tehdä
yhteistyötä yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Tilaajarekisterien ylläpidon peruste on henkilön oma suostumus, joka perustuu
rekisterinpitäjän ja tämän asiakkaan välisen sopimuksen valmisteluun ja
täytäntöönpanoon. Tietojen käsittely on tarpeen asiakassuhteeseen liittyvien
rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, joita ovat:

· Mummila Oy:n ja sen asiakkaiden välisten asiakassuhteiden hoitaminen ja
ylläpitäminen
· Asiakaskirjeet ja tiedotteet
· Mummila Oy:n markkinointitoimenpiteiden kohdentaminen potentiaalisille
asiakkaille
· Muut asiakassuhdetta vahvistavat markkinointitoimenpiteet
(kuten esim. sähköpostiuutiskirjeet)
· Rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen valmistelu ja
täytäntöönpano

 

2. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin kerätään seuraavat rekisteröidyn tiedot:

Nimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero

 

3. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä saa tietoja yritystoimintansa tuloksena, esimerkiksi verkon kautta
lähetettävillä tilaus- tai yhteydenottolomakkeilla sekä Google Analytics–ohjelmalta.

 

4. Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä luovuttaa asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja edelleen vain
yrityksen omia tuotteita koskevien markkinointikampanjoiden yhteydessä
markkinoinnista vastaavalle.

 

5. Rekisterinpitäjä ei myy tai muuten luovuta vastikkeellisesti henkilötietoja
kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle.

 

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin
keinoin suojattuja. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa
olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

7. Onko tietojen antaminen pakollista? Entä onko tietojen antamatta
jättämisestä seuraamuksia?

Henkilötietojen antaminen ei perustu lakisääteiseen vaatimukseen, mutta tiettyjen
henkilötietojen antaminen on tarpeen Mummila Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen
valmistelemiseksi tai täytäntöön panemiseksi. Tällaisten henkilötietojen antamatta
jättäminen voi johtaa Mummila Oy:n kanssa muodostettavan sopimussuhteen
estymiseen.

 

8. Tietojen säilyttämisaika

Rekisteröidyn tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn
välillä vallitsee asiakassuhde tai kunnes rekisteröity ilmoittaa peruuttavansa
antamansa suostumuksen hänen henkilötietojen käsittelyyn tai niin kauan kuin se on
tarpeen rekisterinpitäjän ja tämän asiakkaan välisestä oikeussuhteesta johtuvien
oikeutettujen etujen sekä rekisterinpitäjää koskevien lakisääteisten velvoitteiden
toteuttamiseksi.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella Mummila Oy:n henkilörekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi
eli hän voi pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä tai niiden
käsittelyn rajoittamista EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Mummila Oy:n henkilörekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin
tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen
tiedon täydentämistä. Pyynnön esittäjää voidaan vaatia todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisteröity voi olla kaikissa yllämainittuja oikeuksiaan koskevissa asioissa yhteydessä
rekisteriasioista vastaavaan sähköpostiosoitteeseen.